دانلود رایگان درایورهایASUS P4S8X

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد ASUS P4S8X در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • SiS USB1.­1 Patch file درایور

  برای : Windows ME, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.05.15   انتشار : 1.­02

  اندازه : 87 Kb   (ZIP)

  185 جستجوها
 • ASUS P4S8X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2002.10.07   انتشار : 1004

  اندازه : 306 Kb   (ZIP)

  163 جستجوها
 • ASUS P4S8X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2003.12.08   انتشار : 1005.­013

  اندازه : 308 Kb   (ZIP)

  158 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP

  منتشر شده ها : 2002.09.26   انتشار : 1.­11

  اندازه : 5.89 Mb   (ZIP)

  156 جستجوها
 • ASUS P4S8X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2002.08.21   انتشار : 1002

  اندازه : 305 Kb   (ZIP)

  154 جستجوها
 • CMedia 9738 Windows 98/­ME Audio درایور

  برای : Windows ME

  منتشر شده ها : 2002.09.26   انتشار : 022

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  150 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.07.28   انتشار : 2.­04

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • ASUS P4S8X BIOS

  برای : DOS, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Other, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.12.23   انتشار : 2.­21

  اندازه : 30 Kb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • SiS Acceleration Graphic Port R1.­14 WHQL.­ درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.04.15   انتشار : 1.­14

  اندازه : 5.19 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • CMedia 9739A Windows 98/­ME Audio درایور

  برای : Windows ME

  منتشر شده ها : 2003.01.22   انتشار : 025

  اندازه : 5.39 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • SiS PCI Lan درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Linux, Netware, SCO, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, OS/2

  منتشر شده ها : 2002.10.21   انتشار : 1.­16

  اندازه : 10.44 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.17   انتشار : 2.­03

  اندازه : 8.74 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • SiS USB Enhanced Host Controller درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.02.14   انتشار : 1.­02

  اندازه : 253 Kb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • CMedia 9738 Windows 95/­NT40 Audio درایور

  برای : Windows NT, Windows 95

  منتشر شده ها : 2002.09.26   انتشار : 022

  اندازه : 1.07 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • ASUS P4S8X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2003.12.11   انتشار : 1005

  اندازه : 308 Kb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • CMedia 9739A Windows 2000/­XP Audio درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.22   انتشار : 025

  اندازه : 3.6 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.07.28   انتشار : 1.­17

  اندازه : 5.25 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Winbond Smart@IO (MS/­SD/­SC) درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP

  منتشر شده ها : 2002.09.26   انتشار : 2.­0

  اندازه : 1.22 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • ASUS P4S8X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2002.08.27   انتشار : 1003A

  اندازه : 305 Kb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Promise FastTrak 376 درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.17   انتشار : 1.­00.­0.­15

  اندازه : 348 Kb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • PCI Lan WHQL درایور

  برای : DOS, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Linux, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2003.04.15   انتشار : 1.­16b

  اندازه : 10.48 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Promise FastTrak 376 درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.08.27   انتشار : 1.­00.­0.­8

  اندازه : 339 Kb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Microsoft KB817900 USB fail to enter S3 patch file درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.15   انتشار : 1.­00

  اندازه : 248 b   (ZIP)

  95 جستجوها
 • SiS Mini IDE Version درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.05.15   انتشار : 2.­03

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.11.25   انتشار : 2.­04a

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.12.18   انتشار : 1.­12

  اندازه : 5 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Voice Editor درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 17.18 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2002.09.28   انتشار : 2.­01a

  اندازه : 3.78 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.17   انتشار : 1.­13

  اندازه : 5.11 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • CMedia 9738 Windows 2000/­XP Audio درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2002.09.26   انتشار : 022

  اندازه : 3.25 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • SiS USB Enhanced Host Controller درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2003.10.15   انتشار : 1.­04

  اندازه : 159 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • SiS USB Enhanced Host Controller درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.17   انتشار : 1.­01d

  اندازه : 7 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • SiS PCI Lan درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Netware

  منتشر شده ها : 2002.09.26   انتشار : 1.­15

  اندازه : 10.61 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS مادربردها