دانلود رایگان درایورهایASUS P4SDR-VM

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد ASUS P4SDR-VM در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ASUS P4SDR-VM BIOS

  برای : DOS, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Other, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.12.23   انتشار : 2.­21

  اندازه : 30 Kb   (ZIP)

  177 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.07.28   انتشار : 2.­04

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  157 جستجوها
 • PCI Lan WHQL درایور

  برای : DOS, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Linux, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2003.04.15   انتشار : 1.­16b

  اندازه : 10.48 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • SiS 650/­651 Windows 98/­ME Display درایور

  برای : Windows ME, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.07.12   انتشار : 2.­07s

  اندازه : 17.95 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • SiS PCI Lan درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Linux, Netware, SCO, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, OS/2

  منتشر شده ها : 2002.10.21   انتشار : 1.­16

  اندازه : 10.44 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • ASUS P4SDR-VM BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2003.12.22   انتشار : 1009.­004

  اندازه : 203 Kb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • SiS graphics adapter درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2004.01.19   انتشار : 6.­14.­10.­3560

  اندازه : 17.56 Mb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • Windows XP Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2002.07.12   انتشار : 1.­06

  اندازه : 124 Kb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • PCI Lan WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Linux, Netware, Windows 95, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2004.06.16   انتشار : 1.­16e

  اندازه : 10.65 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • SiS Mini IDE Version درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2002.12.18   انتشار : 2.­02

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • Windows 98 SE Audio درایور

  برای : Windows ME, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.07.12   انتشار : 1.­06

  اندازه : 124 Kb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • SiS 650/­651 Display درایور

  برای : Windows ME, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.12.18   انتشار : 2.­11

  اندازه : 15.33 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • SiS graphics adapter WHQL درایور

  برای : Windows ME, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2003.10.01   انتشار : 6.­14.­10.­3520

  اندازه : 1.28 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • SiS 650/­651 Display درایور

  برای : Windows ME, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2003.02.14   انتشار : 2.­12

  اندازه : 15.33 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.11.25   انتشار : 2.­04a

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • SiS 650/­651 Display درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2002.12.18   انتشار : 2.­11

  اندازه : 17.23 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • ASUS P4SDR-VM BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2002.12.19   انتشار : 1008A

  اندازه : 201 Kb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • SiS graphics adapter 6.­14.­10.­3571 (R3.­57a) درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2004.04.21   انتشار : 6.­14.­10.­3571

  اندازه : 17.73 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2002.06.28   انتشار : 2.­0

  اندازه : 3.79 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Window NT 4.­0 Audio درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2002.07.12   انتشار : 1.­06

  اندازه : 201 Kb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Windows 2000 Audio درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2002.07.12   انتشار : 1.­06

  اندازه : 124 Kb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2002.05.21   انتشار : 1.­09

  اندازه : 4.87 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • ASUS P4SDR-VM BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2002.08.30   انتشار : 1006

  اندازه : 166 Kb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • SiS USB Enhanced Host Controller درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2003.10.15   انتشار : 1.­04

  اندازه : 159 Kb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows ME, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.05.21   انتشار : 1.­09

  اندازه : 1.58 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Windows ME Audio درایور

  برای : Windows ME

  منتشر شده ها : 2002.07.12   انتشار : 1.­06

  اندازه : 124 Kb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • ASUS P4SDR-VM BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2002.07.29   انتشار : 1005

  اندازه : 163 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Microsoft KB817900 USB fail to enter S3 patch file درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.15   انتشار : 1.­00

  اندازه : 248 b   (ZIP)

  93 جستجوها
 • SiS 650/­651 Windows 2000/­XP Display درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2002.07.12   انتشار : 2.­07s

  اندازه : 15.99 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • SiS PCI Lan درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Netware

  منتشر شده ها : 2002.09.26   انتشار : 1.­15

  اندازه : 10.61 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.17   انتشار : 2.­03

  اندازه : 8.74 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • SiS 650/­651 Display درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2002.12.18   انتشار : --

  اندازه : 181 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.12.18   انتشار : 1.­12

  اندازه : 5 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • SiS 650/­651 Display درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.02.14   انتشار : 2.­13

  اندازه : 17.03 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.17   انتشار : 1.­13

  اندازه : 5.11 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • SiS Acceleration Graphic Port R1.­14 WHQL.­ درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.04.15   انتشار : 1.­14

  اندازه : 5.19 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ASUS P4SDR-VM BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2002.10.24   انتشار : 1007

  اندازه : 201 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.07.28   انتشار : 1.­17

  اندازه : 5.25 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • SiS Mini IDE Version درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.05.15   انتشار : 2.­03

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • SiS graphics adapter WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.10.01   انتشار : 6.­14.­10.­3520

  اندازه : 1.96 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS مادربردها