دانلود رایگان درایورهایASUS P4SDX

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد ASUS P4SDX در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • SiS USB1.­1 Patch file درایور

  برای : Windows ME, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.05.15   انتشار : 1.­02

  اندازه : 87 Kb   (ZIP)

  164 جستجوها
 • SiS USB Enhanced Host Controller درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2003.10.15   انتشار : 1.­04

  اندازه : 159 Kb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • ASUS P4SDX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2003.05.07   انتشار : 1003

  اندازه : 222 Kb   (ZIP)

  141 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.17   انتشار : 2.­03

  اندازه : 8.74 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • SiS USB Enhanced Host Controller درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.02.14   انتشار : 1.­02

  اندازه : 253 Kb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • SoundMAX WinNT4.­0 Audio version WHQL درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2003.04.15   انتشار : 5.­12.­01.­3533

  اندازه : 3.31 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.07.28   انتشار : 1.­17

  اندازه : 5.25 Mb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • ASUS P4SDX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2003.04.29   انتشار : 1003.­009

  اندازه : 222 Kb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • SiS Mini IDE Version درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.05.15   انتشار : 2.­03

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • SoundMAX Audio version WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.07.07   انتشار : 5.­12.­01.­3620

  اندازه : 18.49 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • SoundMAX Audio version درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2003.07.07   انتشار : 5.­12.­01.­3620

  اندازه : 3.31 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.11.25   انتشار : 2.­04a

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • ASUS P4SDX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2003.03.19   انتشار : 1002

  اندازه : 219 Kb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • SiS Acceleration Graphic Port R1.­14 WHQL.­ درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.04.15   انتشار : 1.­14

  اندازه : 5.19 Mb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • SoundMAX WDM Audio version WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.04.15   انتشار : 5.­12.­01.­3533

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • ASUS P4SDX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2003.12.15   انتشار : 1004.­002

  اندازه : 155 Kb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • ASUS P4SDX BIOS

  برای : DOS, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Other, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.12.23   انتشار : 2.­21

  اندازه : 30 Kb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Microsoft KB817900 USB fail to enter S3 patch file درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.15   انتشار : 1.­00

  اندازه : 248 b   (ZIP)

  84 جستجوها
 • PCI Lan WHQL درایور

  برای : DOS, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Linux, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2003.04.15   انتشار : 1.­16b

  اندازه : 10.48 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.07.28   انتشار : 2.­04

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS مادربردها