دانلود رایگان درایورهایASUS P8H61 PLUS R2.0

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد ASUS P8H61 PLUS R2.0 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.17   انتشار : 8.­2.­612.­2012

  اندازه : 5.6 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • ASUS P8H61 PLUS R2.0 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 0701

  اندازه : 3.91 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • ASUS P8H61 PLUS R2.0 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.10.25   انتشار : 0902

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  128 جستجوها
 • AI Suite II درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.23   انتشار : 1.­02.­28

  اندازه : 122.68 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • ASUS P8H61 PLUS R2.0 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.04.26   انتشار : 0805

  اندازه : 3.94 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها
 • Disk Unlocker درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.20   انتشار : 2.­0.­8&2.­1.­0

  اندازه : 11.85 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • PC Diagnostics درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.20   انتشار : 1.­2.­5

  اندازه : 46.53 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • ASUS P8H61 PLUS R2.0 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 0602

  اندازه : 3.88 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • Ai Charger درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.14   انتشار : 1.­03.­00

  اندازه : 1.87 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • AI Suite II درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.05   انتشار : 2.­00.­01

  اندازه : 123.77 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 8.­1.­0.­1263

  اندازه : 54.48 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • ASUS P8H61 PLUS R2.0 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.05.07   انتشار : 1003

  اندازه : 3.99 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Intel Rapid Start Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.26   انتشار : 1.­0.­0.­1015

  اندازه : 2.27 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Ai Charger درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.23   انتشار : 1.­02.­01

  اندازه : 1.83 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Boot Setting درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.07   انتشار : 1.­00.­10

  اندازه : 5.23 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.25   انتشار : 4.­2.­40.­2418

  اندازه : 22.04 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.27   انتشار : 8.­19.­726.­2013

  اندازه : 6.26 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Disk Unlocker درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.15   انتشار : 2.­1.­2&2.­1.­3

  اندازه : 11.9 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.26   انتشار : 2.­0.­1083.­0

  اندازه : 9.11 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • C Diagnostics Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.23   انتشار : 1.­2.­4

  اندازه : 44.02 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.20   انتشار : 5.­10.­0.­6657&6.­0.­1.­66

  اندازه : 137.39 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • Realtek Ethernet Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.17   انتشار : 2.­0.­2.­1

  اندازه : 8.96 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • PC Diagnostics Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.30   انتشار : 1.­2.­6

  اندازه : 48.41 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • AI Suite II درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.02   انتشار : 1.­02.­28

  اندازه : 122.68 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.16   انتشار : 3.­0.­30.­1501

  اندازه : 19.09 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Boot Setting درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 1.­00.­06

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Update درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 2.­00.­08

  اندازه : 27.33 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 8.­3.­730.­2012

  اندازه : 6.08 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • WebStorage درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.17   انتشار : 3.­0.­139.­290

  اندازه : 256.31 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • ASUS P8H61 PLUS R2.0 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.07.12   انتشار : 0401

  اندازه : 3.7 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Asmedia USB 3.­0 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.07   انتشار : 1.­16.­2.­0

  اندازه : 5.17 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.09.19   انتشار : 9.­3.­0.­1019

  اندازه : 240.22 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Network iControl درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.29   انتشار : 1.­03.­22

  اندازه : 26.78 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.11   انتشار : 9.­5.­10.­1658

  اندازه : 57.94 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Bupdater Utility درایور

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.22   انتشار : 1.­30

  اندازه : 38 Kb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ASUS P8H61 PLUS R2.0 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 0307

  اندازه : 3.7 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • ASUS P8H61 PLUS R2.0 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.08.20   انتشار : 0508

  اندازه : 3.86 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Asmedia USB3.­0 Controller درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.16   انتشار : 1.­14.­3.­0

  اندازه : 5.05 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Network iControl درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­03.­02

  اندازه : 25.03 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.16   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 3.37 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • APRP Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 1.­0.­014

  اندازه : 1.38 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • AI Suite II Update درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 1.­00.­03

  اندازه : 1.73 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • AI Suite II درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.07   انتشار : 2.­01.­01

  اندازه : 134.18 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ASUS P8H61 PLUS R2.0 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.05.03   انتشار : 0302

  اندازه : 3.69 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Intel Display vga درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.05   انتشار : 9.­17.­10.­2770

  اندازه : 292.93 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.23   انتشار : 5.­796&6.­250&7.­52

  اندازه : 18.71 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.27   انتشار : 6.­0.­1.­7040

  اندازه : 289.32 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • WebStorage درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.28   انتشار : 3.­0.­94.­193

  اندازه : 254.76 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Network iControl درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.26   انتشار : 1.­03.­05

  اندازه : 25.9 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • WebStorage درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.07   انتشار : 1.­1.­11.­125

  اندازه : 265.02 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.05   انتشار : 6.­0.­1.­6699

  اندازه : 129.9 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • ASUS P8H61 PLUS R2.0 BIOS

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : -

  اندازه : 198 Kb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Ai Charger درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.05   انتشار : 1.­03.­00

  اندازه : 1.88 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Intel Rapid Start Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.23   انتشار : 1.­0.­0.­1015

  اندازه : 2.58 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ASUS P8H61 PLUS R2.0 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.05.16   انتشار : 0304

  اندازه : 3.7 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Realtek Ethernet Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.17   انتشار : 2.­0.­2.­1

  اندازه : 8.89 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.25   انتشار : 9.­4.­0.­1026

  اندازه : 250.37 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 5.­796&6.­251&7.­61

  اندازه : 18.3 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Realtek Ethernet Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.14   انتشار : 2.­0.­1.­9

  اندازه : 8.89 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • AI Suite II درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.25   انتشار : 2.­00.­01

  اندازه : 133.95 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 3.­0.­30.­1526

  اندازه : 19.12 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS مادربردها